An Imperial Message

május 1, 2011 |

Franz Kafka: An Imperial Message

The Emperor—so it is said—has sent you, you in particular, wretched subject, fading shadow, fleeing from the imperial sun into far distant lands, to you alone the Emperor has, on his deathbed, sent a message. He ordered the messenger to kneel down beside his bed and whispered the message into his ear. Such importance was it to him that he had the messenger whisper it back into his ear again. With a nod of his head he confirmed that what had been said was right. And in front of all the spectators of his death—all obstructing walls were being knocked down, and on the flight of steps sweeping high and wide the nobles of the empire are standing in a ring—before all these he dispatched the messenger. The messenger sets off on his journey at once; a strong tireless man, he  thrusts out one arm, and then the other to clear  a path for himself through the crowd; when he meets resistence, he points to his chest where he bears the sign of the sun and he advances with ease like no other. But the crowd is so vast; its dwelling places are infinite. If only there were an open field, how he would fly, and soon no doubt you would be hearing the glorious beating of his fists on your door. But instead how vain is his progress; he is still only forcing his way through the chambers of the inner palace; he will never get through them; and if he succeeded in that, he would have gained nothing; he must fight his way down the staircase; and if he succeeded in that, he would have gained nothing; there are the courtyards to be crossed and after the courtyards the second palace surrounding them; and the more staircases and courtyards; and yet another palace; and so on for thousands of years; and if at last he should burst through the outermost gate—but never, never could this bee— the capital still lies before him the center of the world, immersed deeply in its own rubble. No one could force his way through here, even with a message from a dead man. But you sit at your window and dream it to yourself — when evening comes.


Franz Kafka: A császár üzenete

A császár – azt beszélik – küldött neked, küldött a magányos, szánalmas alattvalónak, a császári nap elől a messzi távolba menekülő, semmivé zsugorodó árnyéknak, éppen neked küldött a császár, a halálos ágyából egy üzenetet. A hírnököt letérdepeltette ágya mellé, s az üzenetet a fülébe súgta; annyira fontos volt a számára, hogy a hírnökkel újra elmondatta a saját fülébe. Fejbólintással hagyta helyben a mondottak pontosságát. És halálának valamennyi odasereglett nézője előtt – a kilátást akadályozó összes falakat lerombolják, és a szabadon föl-le lengő lépcsőkön köröskörül ott állnak a birodalom nagyjai –, valamennyiük előtt bocsátotta útjára a hírnököt. A hírnök azonnal útra kelt; erőteljes, fáradhatatlan férfi, előbb egyik, majd másik előrenyújtott karjával tör utat a tömegben; ha ellenállásba ütközik, a mellére mutat, ahol a nap jele ragyog; oly könnyedén tör előre, mint rajta kívül senki. A tömeg azonban oly hatalmas; lakhelye a végeláthatatlan messzeségbe terjed. Ha szabad mező tárulna elébe, hogy röpülne, és minden bizonnyal nemsokára már hallanád öklének csodálatos döngését az ajtódon. Ehelyett azonban mily hasztalanul fáradozik; még most is csak a legbelső palota épületein vergődik keresztül; sohasem fogja leküzdeni őket; de ha ez sikerülne is neki, semmit sem nyerne; meg kellene vívnia harcát lefele a lépcsőkön; de ha ez sikerülne is neki, semmit sem nyerne; át kellene jutnia az udvarokon, és az udvarok után a második, körbezáruló palotán, és újabb lépcsők és udvarok; és újra egy palota; így menne tovább, évezredeken át; és ha végre kirontana a legkülső kapun – de ez soha, de soha meg nem történhet –, még csak akkor tárulna elébe a székváros, a világ közepe, amelyet már magasan elöntött a város üledéke. Senki sem jut itt keresztül, hát még egy halott üzenetével. – Te azonban ott ülsz ablakodban és megálmodod magadnak, mikor eljön az este.

Forgách András fordítása


皇帝临终前躺在床上偏偏给你下了一道诏。他让传诏人跪在床边,对着他的耳朵低 声下了诏。他非常重视这道诏,所以又让传诏人对着他的耳朵重复了一遍。他点了 点头表示重复的诏毫无差错。当着所有目睹皇上驾崩的人—— 一切障碍均被摧毁, 在高大宽阔的露天台阶上,站着一圈圈帝国的大人物——当着这所有人的面,皇上把 传诏人打发走了。传诏人马上动身。他身强体壮,不知疲倦,一会儿伸出这只胳 膊,一会儿伸出那只胳膊,在人群中奋力给自己开路。遇到抵抗时,他就指指胸 前,那里有太阳的标记,因而他比任何人都更容易往前走。可拥在一起的人是那么 多,他们的住地一眼望不到头。如果面前展现出一片空旷的原野,那他就会疾步如 飞,你大概很快就会听到他的拳头擂你的门。但实际上却并非如此,他的汗水会付 诸东流。他依旧还在内宫的房间内拼命挤着,他将永远也挤不出来。即使他能挤出 来,那也没用,他还得奋力挤下台阶。即使挤下台阶,也还没用,还须穿过好几处 院落,穿过院落之后又是一座圈起来的宫殿,又是台阶和院落,又是一座宫殿,如 此下去得要几千年。当他终于冲出最外面那道宫门时——然而这种事永远永远也不会 发生,京城才出现在他面前,这世界的中心处处塞满了高处落下的沉积物。谁也别 想从这里挤出,带着遗诏也不行。——然而每当黄昏降临时,你就坐在窗边梦想着那 道遗诏。


Franz Kafka: Císařské Poselství

Císař —jak se proslýchá — poslal tobě, jedinci, ubohému poddanému, nepatrnému stínu, jenž před císařským sluncem prchl do nejvzdálenější dálky, právě tobě poslal císař ze svého smrtelného lože poselství. Nakázal poslovi, aby klekl u jeho postele, a do ucha mu pošeptal poselství; tolik mu na něm záleželo, že si je dal znovu opakovat do ucha. Kývnutím stvrdil správnost toho, co bylo řečeno. A přede všemi, kdo přihlíželi jeho smrti — všechny překážející stěny jsou strženy a na schodišti, jež se vznáší do šíře i výšky, stojí v kruhu říšští velmožové —, před těmi všemi posla odeslal. Posel se ihned vydal na cestu; silný, nezdolný muž; napřahuje před sebe hned jednu, hned druhou paži, klestí si cestu zástupem; narazí-li na odpor, ukáže na prsa, jež nesou znamení slunce; postupuje též bez nesnází kupředu jak nikdo druhý. Avšak zástup je převeliký; jeho příbytky neberou konce. Jak by letěl, kdyby se před ním otevřelo volné pole, a brzy bys asi na svých dveřích uslyšel nádherné bušení jeho pěstí. Avšak místo toho, jak nadarmo se lopotí, stále ještě se prodírá komnatami vnitřního paláce; nikdy je nezdolá; a i kdyby se mu to podařilo, nic by se tím nezískalo; musil by se probojovat dolů po schodech; a i kdyby se mu to podařilo, nic by se tím nezískalo; bylo by třeba přejít dvory; a za dvory druhý palác, který obemyká první; a opět schody a dvory; a opět palác; a tak dál skrze tisíciletí; a kdyby nakonec vyrazil poslední branou ven — to však se nikdy, nikdy nemůže stát —, leží před ním teprve sídelní město, střed světa, zaplavené svou sedlinou. Tudy nepronikne nikdo, natož s poselstvím nebožtíkovým. — Ty však sedíš u svého okna a sníš o něm, když se blíží večer.


Franz Kafka: Un Mensaje Imperial

El Emperador –así dicen– te ha enviado a ti, el solitario, el más miserable de sus súbditos, la sombra que ha huido a la más distante lejanía, microscópica ante el sol imperial; justamente a ti, el Emperador te ha enviado un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto a su cama y le susurró el mensaje al oído; tan importante le parecía, que se lo hizo repetir. Asintiendo con la cabeza, corroboró la exactitud de la repetición. Y ante la muchedumbre reunida para contemplar su muerte –todas las paredes que interceptaban la vista habían sido derribadas, y sobre la amplia y alta curva de la gran escalinata formaban un círculo los grandes del Imperio–, ante todos, ordenó al mensajero que partiera. El mensajero partió en el acto; un hombre robusto e incansable; extendiendo primero un brazo, luego el otro, se abre paso a través de la multitud; cuando encuentra un obstáculo, se señala sobre el pecho el signo del sol; adelanta mucho más fácilmente que ningún otro. Pero la multitud es muy grande; sus alojamientos son infinitos. Si ante él se abriera el campo libre, cómo volaría, qué pronto oirías el glorioso sonido de sus puños contra tu puerta. Pero, en cambio, qué vanos son sus esfuerzos; todavía está abriéndose paso a través de las cámaras del palacio central; no acabará de atravesarlas nunca; y si terminara, no habría adelantado mucho; todavía tendría que esforzarse para descender las escaleras; y si lo consiguiera, no habría adelantado mucho; tendría que cruzar los patios; y después de los patios el segundo palacio circundante; y nuevamente las escaleras y los patios; y nuevamente un palacio; y así durante miles de años; y cuando finalmente atravesara la última puerta –pero esto nunca, nunca podría suceder–, todavía le faltaría cruzar la capital, el centro del mundo, donde su escoria se amontona prodigiosamente. Nadie podría abrirse paso a través de ella, y menos aún con el mensaje de un muerto. Pero tú te sientas junto a tu ventana, y te lo imaginas, cuando cae la noche.


Franz Kafka: Keisarin viesti

Keisari on — näin sanotaan — lähettänyt sinulle, yksityi­selle, viheliäiselle alamaiselleen, piskuiselle keisarin au­ringon tieltä etäisimpään etäisyyteen paenneelle var­jolle, juuri sinulle keisari on kuolinvuoteeltaan lähettä­nyt viestin. Hän käski viestinviejän polvistua hänen vuoteensa viereen ja kuiskasi miehelle viestin; niin tärkeänä hän piti tätä viestiä, että käski sanansaatta­jan vielä toistaa sen hänen korvaansa. Päätään nyö­käyttämällä hän vahvisti sanotun oikeaksi. Ja kuole­mansa koko katselijakunnan nähden — kaikki estävät seinät puretaan ja kauas ja korkealle kiertyvillä avoportaille seisovat piirissä valtakunnan suurmiehet — kaikkien näiden nähden hän lähetti viestinviejän mat­kaan. Viestinviejä lähti taipaleelleen heti; voimakas, uupumaton mies; väliin toista, väliin toista käsivart­taan edessään pitäen hän raivaa tiensä väkijoukon halki; kohdatessaan vastarintaa hän osoittaa rintaansa, jossa on auringon merkki; hän pääseekin helposti eteenpäin, helpommin kuin kukaan muu. Mutta väkijoukko on suunnattoman suuri; sen asuinsijoilla ei ole loppua. Jos eteen aukenisi vapaa kenttä, kuinka hän kiitäisikään, ja pian sinä kaiketi jo kuulisit hänen nyrkkiensä ihanat iskut oveltasi. Mutta sen sijaan, kuinka hyödyttömästi hän ponnistelee; yhä vielä hän ahtautuu palatsin si-simpien huoneiden lävitse; hän ei milloinkaan pääse niiden lävitse; ja vaikka tämä onnistuisikin hänelle, mitään ei silti olisi voitettu; hänen täytyisi kamppailla alas portaita; ja vaikka tämäkin onnistuisi hänelle, mitään ei silti olisi voitettu; hänen täytyisi päästä pihojen poikki; ja pihojen jälkeen toisen, edellistä ympäröi­vän palatsin lävitse; ja jälleen portaita alas ja pihojen poikki; ja jälleen palatsin lävitse; ja näin edelleen halki vuosituhansien; ja vaikka hän ryntäisi ulos ulom-maisimmasta portista — mutta milloinkaan, milloinkaan ai näin voi käydä — hänellä olisi edessään vasta halli-tuskaupunki, maailman keskus, pohjasakkaansa kukku­roillaan. Sen lävitse ei pääse kukaan, ei ainakaan vaina­jan viestiä viemään. — Mutta sinä istut ikkunasi ääressä ja uneksit siitä, illan tullen.


Franz Kafka: Un message de l’Empereur

« L’empereur, à ce qu’on dit, t’a adressé, dans ton isolement d’individu, de misérable sujet, d’ombre infime fuyant le soleil impérial jusque sur les confins ultimes, oui c’est toi que l’empereur a choisi pour t’adresser, de son lit de mort, un message. Il a fait s’agenouiller le messager à son chevet et lui a chuchoté le message à l’oreille ; il y attachait tant de prix qu’il se l’est fait encore répéter à l’oreille. D’un signe de tête, il en a confirmé les termes. Et devant l’assemblée des spectateurs de sa mort – on abat tous les murs qui feraient obstacle, et sur les vastes escaliers, qui s’élancent vers le ciel, font cercle les grands de l’empire -, aux yeux de tous ceux-là, il a dépêché le messager. Le messager s’est mis en route sans retard ; c’est un homme vigoureux, un homme infatigable ; tendant un bras puis l’autre, il se fraie un chemin parmi la multitude ; quand il rencontre une résistance, il montre du doigt sa poitrine, qui porte l’emblème du soleil ; il progresse d’ailleurs aisément, mieux que personne. Mais la multitude est si grande ; ses demeures n’ont pas de fin. S’il avait le champ libre, comme il volerait, et bientôt sans doute tu entendrais les coups superbes que ses poings frapperaient sur ta porte. Mais au lieu de cela, comme il s’épuise en vain ! Il en est encore à forcer son passage dans les appartements  du palais central ; il n’en viendra jamais à bout ; et s’il y parvenait, rien ne serait gagné ; il resterait à traverser les cours ; et, après les cours, le deuxième palais, qui forme enceinte autour du premier et encore des escaliers et des cours ; et encore un palais ; et ainsi de suite pendant des millénaires ; et s’il s’élançait enfin par la dernière porte – mais jamais, jamais cela ne saurait arriver -, il n’en serait encore qu’à devoir traverser la ville impériale, centre de l’univers, pleine à ras bords de toute sa lie. Personne ici ne passe, encore moins le porteur du message d’un mort… Mais toi, tu es assis à ta fenêtre et rêves ce message quand le soir vient. »


Franz Kafka: Eine kaiserliche Botschaft

Der Kaiser – so heißt es – hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den Boten hat er beim Bett niederknien lassen und ihm die Botschaft ins Ohr geflüstert; so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr wiedersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt.Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes – alle hindernden Wände werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs – vor allen diesen hat er den Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann; einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend schafft er sich Bahn durch die Menge; findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist; er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer. Aber die Menge ist so groß; ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest du das herrliche Schlagen seiner Fäuste an deiner Tür. Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes; niemals wird er sie überwinden; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Treppen hinab müßte er sich kämpfen; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Höfe wären zu durchmessen; und nach den Höfen der zweite umschließende Palast; und wieder Treppen und Höfe; und wieder ein Palast; und so weiter durch Jahrtausende; und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor – aber niemals, niemals kann es geschehen -, liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. – Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt.


Franz Kafka: 皇帝の使者

皇帝は――――と、言い伝えでは述べている―――― 一介の市民、哀れな臣民、皇帝の光輝のなかではすべもなく逃れていくしみのような影、そんなおまえのところへ、死の床から一人の使いをつかわした。使者をベッドのそばにひざまずかせ、その耳に伝言をささやいた。それでも気がかりだったのだろう。あらためてわが耳に復唱させ、聞き取った後こっくりとうなずいた。そして居並ぶ全ての面々の前で―――壁はことごとく取り払われ、どこまでものびてひろがる回廊をうめつくして帝国のお歴々が死を見守っている―――その前で使者を出発させた。使者は走り出た。頑健きわまる、疲れを知らぬ男である。たくましい腕を打ち振り、大いなる群れの中に道をひらいていく。邪魔立てするものがいると胸を指した。そこには皇帝のしるしである太陽の紋章が輝いていた。身も軽々と使者は進んでいく。群集はおびただしく、その住居は果てしない。広い野に出れば飛ぶがごとくで、おまえはまもなく、戸口をたたく高貴な音を聞くはずである。だが、そうはならない。使者はなんと空しくもがいていることだろう。王宮内奥の部屋でさえ、まだ抜けられない。決して抜け出ることはないだろう。もしかりに抜け出たとしても、それが何になるか。果てしのない階段を走り下らなくてはならない。たとえ下りおおせたとしても、それが何になるか。幾多の中庭を横切らなくてはならない。中庭の先には第二の王宮が取り巻いている。ふたたび階段があり、中庭がひろがる。それを通り過ぎると、さらにまた王宮がある。このようにして何千年かが過ぎていく。かりに彼が最後の城門から走り出たとしても―――そんなことは決して、決してないであろうが―――前方には大いなる帝都がひろがっている。世界の中心にして大いなる塵芥の都である。これを抜け出ることは決してない。しかもとっくに使者となったものの使いなのだ。しかし、おまえは窓辺にすわり、夕べがくると、その到来を夢見ている。


Franz Kafka: Cisárske Posolstvo

Cisár vraj poslal tebe, jednotlivcovi, úbohému poddanému, drobnému tieňu, čo pred cisárským slnkom ušiel do d’alekej diaľavý, práve tebe poslal cisár zo svojho smrteľného lôžka posolstvo. Poslovi prikázal, abý si pri posteli kľakol, a pošepol mu to posolstvo do ucha; tak veľmi mu na tom záležalo, že si ho nechal ešte zopakovať do ucha. Kývnutfm hlavý potvrdil správnosť toho, čo počul. A pred všetkými, čo ako diváci sa prišli pozrieť najeho smrť – všetký steny brániace výhľadu prikázal strhnúť a na špirálovitých i do výšky sa týčiacich schodoch, čo nikde ne-končia, stoja v kruhu veľmoži ríše – pred nimi všetkými posla výpravil. Posol sa výdal okamžite na cestu. Mocný, neúnavný muž- výstiera razjednu, raz druhú ruku, a tak sa prediera davom; tam, kde narazí na od-por, ukáže na svoju hrud’, kde žiari znak slnka, a hneď sa dostane d’alej, tak ľahko, ako by sa sotvakto dostal. Ale davje obrovský -jeho obýdliam niet konca. Keby sa pred ním otvorilo šíre pole, priam by letel a čoskoro by si počul nádhemý buchotjeho pästí na tvoje dvere. Lenže namiesto toho sa zbýtočne plahočí, ešte vždý sa prediera komnatami vnútomého paláca; nikdý nimi neprejde; a kebý sa mu to podarilo, nič by tým nedocielil; musel by sa prebojovať celým schodiskom až ku vchodu; a kebý sa mu to aj podarilo, nič by tým nedocielil; musel by si raziť cestu nádvoriami; a po nádvoriach by nasledoval druhý palác, čo obklopuje ten prvý; a znova schodý a nádvoria; a znova palác a tak ďalej po celé tisícročia, a kebý konečne výbehol z toho posledného vonkajšieho nádvoria – to sa však nikdý, nikdý nemôže stať – rozprestieralo by sa pred ním e§te celé sídelné mesto, stred sveta, výsoko sa týčiace na svojich usadeninách. Nikto sa tade neprederie a už vôbec nie s posolstvom mrtveho. – Ale ty si sedíš pri okne, a ked’ sa zvečerí, snívaš o tom posolstve.


Kehte hain ke badshah ne marte wakt ek pegham tumhare leye bheja. Sirf tumhare, ek chote se ghulam, ek saya jiss ne shahi roshni se dour panah le howe he ke leye. Badshah ne sepahi kp paas bulaya or bistar ke barabr bitha kar ahista se pegham us ke kaan mein boola. badsha ke leye pegham itna eham tha ke us in sepahi se upna pegham doobara boolwaya or pher upna sir hila kar pegham ke sadakat ke tassali ke. Pher, poori dunya jo keh badsha ke moot dekhne aii thee- sub dewaren toor de gai theen or melkiyat ke bare loog seerioyon par khare they- un sab ke samne badshah ne sepahi ko pegham phonjane ke le rawana kar diya. Sepahi pegham le kar foran nikal para. ek takatwar, jaandar admy. Ek ke bad ek bazoo samne nikal kar sepahi loogon ke cheer ke beach me se nikalta gaya. Agar koi us ko rokne ke koshish kare, to sepahi upne seene ke taraf ishara kardeta that jiss par shahi sooraj ka nishan tha. Es he tharan, sub se mukhtalif, sepahi aghe bartha challa gaya. Lekan loogon ke bheer buhat bari thee. Aagar woh khula houa khali meedan hot to woh aasani se parinde ke tharahn ur kar ajata or buhat jald tumhare durwaze pur us ke zubardast khitkhitahat hoti. Mugar us ke bajahe, sepahi ke jidojehat kitne fazool hai. Woh aab tak mehal ke andertareen kamroon se he banar nikalne ke koshish kar raha hai. woh kabhe bhe upna raasta nahin jeet sakta. Aur agar woh rasta jeet bhe jaye to kuch hasil nahin kar sakta. Kamrroon ke bad, us to seeryoon se utarne ke leye larna pare ga, pher sehan se guzarna pare ga, pher pehle mehal ke bahar doosre mehal se se guzarna pare ga, ek or seeryan, ek ur sehan, ek or mehal or is he tharan hazaroon saloo tuk. Aur agar woh lar, lar kar akhirkar, jo ke kabhi nahin ho sakta, mehal ke akhri darwaze se bahar nikl saka to badsha ka shehr- dunya ka saab se bara shehr- pher bhe us ke samne ho ga. Neche se upar tak bhara huwa aur gund se bhurpur. koi bhe lar kar us shehr se bahar nahin nikal sukta- khas tur pur ek mare howe admy ka peghamy. Leken, tum pher bhi apni kherki par bethe ho or jab raat ati he to us pegham ke khuab dekthe ho.Tags:

Comments are closed.

Sponsors